Krav til varebilsvognmænd

Fra den 1. juli 2019 skal varebilsvognmænd, der transporterer gods for fremmed regning, have gennemført og bestået en uddannelse som varebilsvognmand samt have udstedt en varebilstilladelse fra Færdselsstyrelsen.

Kravet gælder for varebiler eller vogntog (varebil med anhænger) over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods for fremmed regning med en samlet vægt på mere end 11 kg. pr. stykgods.

Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om fritagelse fra kravet om uddannelse og/eller prøve.  

Varebilstilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område.

Varebilsvognmandsuddannelse og mulighed for fritagelse

Uddannelsen som varebilsvognmand skal sikre, at vognmanden kender de gældende regler for at drive vognmandsvirksomhed.

Uddannelsen indeholder derfor emner som transportkontrakter, arbejdsmarkedsforhold, forsikring, transport af særligt gods samt  trafiksikkerhedsledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

Se liste over godkendte uddannelsescentre.

Fritagelse fra varebilsvognmandskursus og/eller prøve

Som eksisterende varebilsvognmand er det muligt at søge om at blive fritaget for kravet om uddannelse.

Du kan blive fritaget, hvis du kan dokumentere nedenstående:

 • Du kan fritages fra kravet om at gennemføre uddannelsen, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Den afsluttende prøve til uddannelsen skal dog gennemføres og bestås.

  Dokumentationen kan f.eks. bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvor det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode. Vurderingen foretages altid konkret ud fra den indsendte dokumentation. 

Dokumentation for ovenstående skal sendes til Færdselsstyrelsen sammen med en ansøgning om fritagelse for uddannelse og/eller prøve. Vær opmærksom på, at der i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering på baggrund af det indsendte materiale. Du kan derfor ikke på forhånd få at vide, hvorvidt du lever op til kravene for fritagelse.

Ansøgningen skal sendes digitalt via Virk.dk.

 • Du er fritaget fra krav om både uddannelse og prøve, hvis du inden for de seneste 10 år har bestået prøven, der afslutter godsvognmandskurset, eller hvis du allerede er godkendt som transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelser.

Opfylder du ovenstående krav, skal du blot udfylde ’ansøgning om varebilstilladelse’. Færdselsstyrelsen vil efterfølgende kontrollere oplysningerne.

'Ansøgning om varebilstilladelse' er tilgængelig på Virk.dk.

Ansøgning om varebilstilladelse

For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmanden eller transportlederen sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen. 

Følgende krav skal opfyldes for at få en varebilstilladelse:

 • Faglige kvalifikationer: Du skal inden for de seneste 10 år have gennemgået en varebilsvognmandsuddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve
 • Økonomi: Du skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse
 • Restancer til det offentlige: Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere for hverken virksomheden eller transportlederen.
 • Vandel og god skik: Færdselsstyrelsen foretager en konkret vurdering ud fra hvert tilfælde.

Kravene uddybes under ’læs mere om krav til varebilsvognmandsvirksomheder’ nederst på siden.

Før du sender ansøgningen, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.

Nærmere oplysninger om, hvordan du får et CVR-nr., findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk. Du kan registrere din virksomhed under ”start virksomhed” på virk.dk.

’Ansøgning om varebilstilladelse’ er tilgængelig på Virk.dk.

Pris og gyldighed

Varebilstilladelsen udstedes for en 10-årig periode, hvorefter den skal fornyes.

Hvis du allerede har vognmandstilladelser til lastbiler eller vogntog >3.500 kg, kan du ved indsendelse af din ansøgning oplyse, hvorvidt du ønsker, at varebilstilladelsen skal have den samme udløbsdato som dine vognmandstilladelser.

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr på 1.450 kr. (pr. tilladelse) for at behandle samt udstede eller forny en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen opkræver et gebyr efter regning, på 675 kr. pr. påbegyndt time for ændringer til allerede udstedte varebilstilladelser. Der betales også for sagsbehandlingen i tilfælde af afslag på det ansøgte.

 

Registrering af varebil og varebilstilladelse

Når du har fået en tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebil, skal du registrere, hvilken varebil eller vogntog (varebil med anhænger), du anvender tilladelsen til. Det gør du ved at registrere varebilens registreringsnummer via Virk.dk.


Du kan selv ændre registreringen, hvis du ønsker at benytte tilladelsen i en anden varebil. Vær dog opmærksom på, at tilladelsen kun kan anvendes til én varebil ad gangen, og at du skal registrere varebilen, inden kørslen påbegyndes.


Registrering af varebil

Du skal tillige registrere den eller de varebiler, som du ønsker at benytte til godskørsel for fremmed regning. Det gør du ved at henvende dig til en nummerpladeoperatør og fremvise din varebilstilladelse.

 

Registrering af varebilstilladelse til varebil

For at slette en registrering anvendes samme blanket på virk.dk, som når man ønsker at foretage en registrering. Blanketten udfyldes med tilladelsesnummer og i stedet for et registreringsnummer indtastes 7 nuller (0000000). For yderligere information se under ’Ofte stillede spørgsmål om varebilskrav.

Læs mere om krav til varebilsvognmandsvirksomheder

Hvis varebilsvognmandsvirksomheden drives som en ’personligt ejet virksomhed’, skal varebilsvognmanden opfylde kravene til faglige kvalifikationer, økonomi, restancer samt vandel og god skik for at få en varebilstilladelse.

Hvis varebilsvognmandsvirksomheden drives som et aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab mv., skal varebilstilladelserne ansøges af og udstedes til selskabet. Selskabet skal opfylde kravene om økonomi, restancer og god skik. Selskabet skal tillige have ansat en transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens godskørsel for fremmed regning. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen, hvor det fremgår, at vedkommende er transportleder samt aflønning heraf.

Transportlederen skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer til det offentlige samt vandel og god skik.

Ejer transportlederen ikke samtlige anparter/aktier i virksomheden, skal ansættelseskontrakten mellem transportlederen og selskabet indsendes til Færdselsstyrelsen sammen med din ansøgning om at få en varebilstilladelse.

Det skal fremgå af ansættelseskontrakten:
 • At den pågældende ansættes som transportleder
 • At transportlederen får et vederlag på minimum 10.000 kr. om måneden. Bemærk: Hvis transportlederen også er chauffør, skal den pågældende i stedet have overenskomstmæssig aflønning som chauffør og derudover modtage et vederlag for arbejdet som transportleder på minimum 35.000 kr. om året.

En indehaver af en varebilstilladelse, der har ansat chauffører, skal sikre, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår følger de bestemmelser, som er fastsat i en af de kollektive overenskomster for chauffører.

Læs mere om overenskomstforhold

For at få en varebilstilladelse skal du inden for de seneste 10 år have gennemgået en varebilsvognmandsuddannelse, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmandsvirksomheden have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse.

Færdselsstyrelsen gør opmærksom på at sagsbehandlingen ikke påbegyndes før dokumentation for egenkapital foreligger.

Du kan dokumentere egenkapitalkravet på følgende måder:
 •     En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
 •     Sikkerhedsstillelse i form af en garanti stillet af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
 •     Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
 •     Virksomhedens åbningsbalance i de tilfælde hvor virksomheden endnu ikke har aflagt sit første regnskab


En varebilsvognmandsvirksomhed kan ikke få en varebilstilladelse, hvis virksomheden eller transportlederen har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere.

Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger om forfalden gæld til det offentlige hos Skattestyrelsen.
For at få en varebilstilladelse skal varebilsvognmanden være vandelsmæssigt kvalificeret. Det betyder, at du ikke må være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af varebilsvognmandsvirksomheden.

Færdselsstyrelsen indhenter en fuldstændig straffeattest og eventuelt en udskrift fra Kriminalregisteret for at bedømme din vandel. Ved behov for udskrift af domme vil du blive bedt om selv at indsende disse til sagen. Eksempelvis kan en dom for smugleri eller alvorlig straf for spirituskørsel føre til, at der ikke kan udstedes varebilstilladelser. Overtrædelser vil dog forældes efter et vist tidsrum.

Du skal desuden sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for transportbranchen.

Færdselsstyrelsen kan nægte at udstede en tilladelse, hvis du tidligere:
 • Har drevet vognmandsvirksomhed med lastbiler eller varebiler, der har været under konkurs eller rekonstruktionsbehandling, og årsagerne til de økonomiske vanskeligheder ikke er undskyldelige
 • Igennem en længere periode har udført ulovlig godskørsel for fremmed regning
Færdselsstyrelsen foretager i hver enkelt sag en konkret vurdering af, om de økonomiske vanskeligheder har været undskyldelige.

Eksempler på ikke-undskyldelige økonomiske vanskeligheder er:
 • Almindelig afmatning inden for transportbranchen eller en bestemt sektor for eksempel bygge- og anlægsbranchen
 • Store reparations- og vedligeholdelsesudgifter, dårligt materiel
 • Kørselsaftaler, der ikke har kunnet dække omkostningerne ”underbud”
 • Investeringer på tidspunkter hvor konjunkturudviklingen burde have vist, at investeringerne var uforsvarlige
 • Dårlig bistand fra revisorer, advokater og lign.
 • Fejlinvesteringer i aktiviteter der ligger uden for transportbranchen

Eksempler på undskyldelige økonomiske vanskeligheder er:
 • Uforskyldt tab af større kørselskunde
 • Svigtende kørsel på grund af transportkunders indstilling af virksomheden (fx ved konkurs eller som følge af strejke)
 • Tab på debitorer, herunder kunders konkurs
Styrelsen foretager en samlet vurdering af, om varebilsvognmandsvirksomheden kan drives på forsvarlig måde. Det er styrelsens praksis, at alle virksomheder, som er indehavere af tilladelser efter godskørselsloven, anses for at være transportvirksomhed, uanset om virksomhedens primære erhverv er godstransport eller ej.
Reglerne om transport af farligt gods gælder også for varebiler.

Du kan læse mere om regler og retningslinjer for transport af farligt gods på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om transport af farligt gods på Færdselsstyrelsens hjemmeside


Reglerne om cabotagekørsel gælder også for varebiler.

Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed regning mellem to punkter i Danmark, som udføres af en varebil, som ikke er registreret i Danmark.

Læs mere om cabotagekørsel på Færdselsstyrelsen hjemmeside

 

Læs også om...